Do góry

Informacje o XXIV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej

XXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

W roku szkolnym 2010/2011 zostanie przeprowadzona XXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji to „Człowiek w świecie pieniądza”. Honorowy patronat nad XXIV Olimpiadą Wiedzy Ekonomicznej objął prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marek Belka.

Znaczenie pieniądza dla człowieka jest niezaprzeczalne. Pieniądz jest fundamentalnym elementem gospodarki rynkowej, bez którego nie byłby możliwy ogół stosunków ekonomicznych.

CWP.JPGPojawienie się pieniądza i wykorzystanie go jako środka wymiany dało podwaliny pod budowę nowoczesnej gospodarki, umożliwiając przejście od gospodarki naturalnej do gospodarki towarowo-pieniężnej. Pieniądz stał się przy tym uniwersalnym miernikiem wartości, dzięki któremu można w łatwy sposób porównywać ze sobą różne kategorie ekonomiczne.

Pieniądz odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu gospodarstw domowych. Jest nie tylko środkiem płatniczym, przy pomocy którego dokonywane są płatności z tytułu pracy i innych czynników wytwórczych będących w dyspozycji poszczególnych osób. Jest on także instrumentem gromadzenia majątku (tezauryzacji). Jednak różne jego formy charakteryzują się innym poziomem odporności na utratę wartości. W tym kontekście za kluczowe należy uznać wybory dokonywane przez gospodarstwa domowe odnośnie sposobu inwestycji posiadanych zasobów pieniężnych. Można to zaobserwować szczególnie w czasie występowania zjawisk kryzysowych w gospodarce i spadku zaufania do instytucji finansowych. Również procesy zaciągania kredytów i pożyczek, tak powszechne w ostatnich latach, nie byłyby możliwe bez istnienia pieniądza. Decyzje gospodarstw domowych w odniesieniu do pieniądza – co oczywiste – mają kluczowe znaczenie dla kształtowania się ich jakości życia i poziomu dobrobytu.

Oprócz wymiany i alokacji dóbr w gospodarce, pieniądz określa także możliwości zaspokojenia potrzeb i wielkość konsumpcji gospodarstw domowych. Ponadto, na co zwracają uwagę także socjolodzy i antropolodzy, obecnie stanowi on jedną z determinant zachowań ludzkich i stylu życia. Można uznać go nawet za trwały element kultury, który przyczynił się m.in. do powstania zjawiska określanego mianem konsumpcjonizmu.

Należy mieć świadomość, że pieniądz warunkuje sprawne funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. Motywacyjna funkcja pieniądza wykorzystywana jest do pobudzania wydajności pracy i efektywności gospodarowania w ogóle. Ponadto sprawna cyrkulacja pieniądza pozwala prowadzić w niezakłócony sposób proces produkcji i regulować zobowiązania, a jednocześnie zabezpieczać przedsiębiorców przed utratą płynności finansowej. Rozwój sektora instytucji finansowych, jaki dokonał się w ostatnich dziesięcioleciach, potwierdza niezaprzeczalnie znaczenie pieniądza we współczesnej gospodarce.

Zjawiska pieniężne w gospodarce są przedmiotem zainteresowania także makroekonomii. Siła nabywcza pieniądza i poziom cen (inflacji) ma z kolei wpływ wzrost gospodarczy i alokację dóbr i usług w gospodarce. Zagadnienia związane z polityką pieniężną doczekały się odrębnego nurtu w ekonomii określanego monetaryzmem. Wpływ pieniądza na gospodarkę dotyczy poziomu aktywności ekonomicznej, popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego. Z tego też powodu polityka pieniężna jest przedmiotem troski banków centralnych i rządów. Przebieg procesów pieniężnych w gospodarce ma wpływ na kondycję finansów publicznych, a także warunkuje możliwość realizacji różnych elementów polityki gospodarczej. Ponadto postępująca globalizacja i liberalizacja przepływów dóbr i usług, kapitału i pracy nie pozwala pominąć pieniądza jako środka rozliczeń międzynarodowych.

Podkreśleniem szczególnego znaczenia pieniądza dla współczesnej gospodarki jest wyodrębnienie z ekonomii nauki o finansach, która koncentruje się wokół procesów związanych z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniądza oraz jego surogatów.

Postęp techniczny i stopniowa wirtualizacja pieniądza umożliwiają współczesnej gospodarce osiągnięcie wyższych ścieżek rozwoju, a także stawiają podmioty rynkowe przed nowymi wyzwaniami. Historia pokazuje, że pieniądz ewoluuje wraz z rozwojem cywilizacji – przyjmuje coraz bardziej złożone formy, przy jednoczesnym oddzielaniu jego wartości od dóbr materialnych. Z tych powodów współcześnie ma on w głównej mierze wymiar symboliczny.

Pytania o charakterze ogólnym w części pisemnej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej będą koncentrować się wokół problematyki związanej z hasłem jej XXIV edycji zgodnie z zarysem problematyki przedstawionym powyżej.

Pytania testowe i zadania będą natomiast odzwierciedlać całą problematykę zawartą w programie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, z uwzględnieniem zagadnień przedstawionych w literaturze zalecanej w przygotowaniach do Olimpiady.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej ma charakter trzystopniowych zawodów, przy czym zawody I i II stopnia (szkolne i okręgowe) zostaną przeprowadzone w formie pisemnej, natomiast zawody III stopnia (centralne) zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Struktura pytań oraz punktacja odpowiedzi w zawodach poszczególnych stopni Olimpiady znajduje się tutaj .

Termin przyjmowania zgłoszeń udziału szkół w XXIV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej upłynął 15 listopada 2010 r.

 

Zawody I stopnia (szkolne) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Zawody I stopnia (szkolne) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 15 grudnia 2010 r. (środa) – rozpoczęcie o godz. 9:00. Do zawodów zgłoszonych zostało 12441 uczniów z 724 szkół.

Uczestnicy Olimpiady odpowiadali na pytanie opisowe o charakterze ogólnym nawiązujące do hasła przewodniego Olimpiady, rozwiązywali zadanie z podstaw ekonomii oraz 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

Pobierz klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów szkolnych XXIV OWE.

Listy osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) XXIV OWE wraz z wynikami - do pobrania tutaj.

 

Zawody II stopnia (okręgowe) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Zawody II stopnia (okręgowe) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 28 lutego 2011 r. (poniedziałek) – rozpoczęcie o godz. 11:00. Wykaz miejsc przeprowadzenia zawodów II stopnia (okręgowych) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Do zawodów tego stopnia Olimpiady zakwalifikowanych zostało łącznie 899 uczniów.

Uczestnicy Olimpiady odpowiadali na jedno pytanie o charakterze ogólnym oraz rozwiązywali zadanie z analizy finansowej i 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

Pobierz klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów okręgowych XXIV OWE.


Lista 100 uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami z zawodów okręgowych.

Wyniki uzyskane przez uczestników zawodów II stopnia (okręgowych) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, którzy nie zostali zakwalifikowani do zawodów III stopnia (centralnych).


Informacja dla uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

 

Zawody III stopnia (centralne) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej


XXIV_zaw_centr.jpg Zawody III stopnia (centralne) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 16 i 17 kwietnia 2011 r. (sobota i niedziela) w Centrum Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance koło Warszawy. W finałowych zawodach udział wzięło 100 uczestników z 58 szkół.

Uczestnicy Olimpiady odpowiadali na pytanie opisowe o charakterze ogólnym oraz rozwiązywali: zadanie analityczne i 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru. Pobierz klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów centralnych XXIV OWE.

Do części ustnej egzaminu – w drugim dniu zawodów – przystąpili tylko ci uczestnicy, którzy z części pisemnej uzyskali minimum kwalifikacyjne ustalone przez jury zawodów. Każdy uczestnik podczas części ustnej egzaminu odpowiadał na pytanie zawarte w wylosowanym przez siebie zestawie pytań oraz prezentował wskazany przez jury jeden z pięciu wcześniej zadanych tematów.

Zwycięzcą XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został Arkadiusz Bebel z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu. Drugie miejsce przypadło ex aequo trzem osobom: Emilowi Derda z III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie, Michałowi Iwanowiczowi z I Liceum Ogólnokształcącego w Pile oraz Krzysztofowi Aszkowskiemu z Liceum Ekologicznego nr 2 im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze. Na trzecim miejscu znalazł się Tomasz Kleszcz z LXIV Liceum Ogólnokształcące im. S.I. Witkiewicza w Warszawie. Wszystkim laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy!

Lista laureatów XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami - pobierz plik.
Lista finalistów XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami - pobierz plik.

Dodatkowo podczas zmagań finałowych odbyły się dwa konkursy o nagrodę specjalną, które stanowią wyraz ścisłych związków pomiędzy praktyką gospodarczą a Olimpiadą. Fundatorem jednej z nagród specjalnych była Polska Izba Ubezpieczeń. Nagroda ta przyznawana jest w konkursie wiedzy z zakresu ubezpieczeń gospodarczych. W bieżącej edycji Olimpiady kapituła nagrody specjalnej przyznała: pierwszą nagrodę, którą otrzymał Dawid Kropidłowski z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni oraz wyróżnienie dla Weroniki Mincewicz z V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej. Ponadto podczas finałowych zawodów rozstrzygnięto konkurs o nagrodę specjalną Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. W tegorocznej edycji tego konkursu przyznano dwie równorzędne nagrody dla Anny Maliszewskiej z I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze (pobierz) oraz Jana T. Kowalskiego ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku (pobierz) za napisanie ciekawych i nieszablonowych esejów na temat rynku funduszy inwestycyjnych.XXIV_Slawinski.jpg

Przed rozpoczęciem zawodów centralnych - 15 kwietnia 2011 r. - uczestnicy i ich opiekunowie spotkali się z  prof. dr hab. Markiem Belką – prezesem Narodowego Banku Polskiego (info, video 1, video 2). Oprócz krótkiej dyskusji o najważniejszych problemach gospodarczych mieli oni także okazję zwiedzić Gabinet Numizmatyczny NBP. 

Ponadto, niezależnie od rywalizacji olimpijskiej, w sobotnie popołudnie odbył się wykład dla młodzieży i ich opiekunów naukowych. Prof. dr hab. Andrzej Sławiński wygłosił wykład nt. „Jak banki wywołały globalny kryzys finansowy”.

 

Uroczyste zakończenie XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uroczyste zakończenie XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyło się 22 czerwca 2011 r. W bieżącym roku szkolnym z laureatami i ich opiekunami naukowymi spotkał się wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. Podczas spotkania zostały wręczone pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez mecenasów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
W tym samym dniu, bezpośrednio przed spotkaniem w Ministerstwie Gospodarki odbyło się spotkanie laureatów Olimpiady i ich opiekunów naukowych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zobacz fotografie w galerii.