Do góry

Informacje o XXIII OWE

XXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

XXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej W roku szkolnym 2009/2010 zostanie przeprowadzona XXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji to „Wahania koniunktury a rozwój gospodarki”. Honorowy patronat nad XXIII Olimpiadą Wiedzy Ekonomicznej objął wicepremier RP, minister gospodarki Waldemar Pawlak.

Aktualnie kwestie związane z cyklicznością procesów wzrostu i rozwoju gospodarki nabierają szczególnego znaczenia z uwagi na symptomy globalnego spowolnienia gospodarczego.

Problem trwałego wzrostu i rozwoju gospodarczego dotyczy większości krajów świata. Współcześnie jest on również podstawowym wyzwaniem dla polityki gospodarczej. Wahania koniunktury i towarzyszące im fluktuacje tempa wzrostu gospodarczego nie są czymś wyjątkowym w gospodarce. Cykliczność wzrostu gospodarczego obserwowana jest przez ekonomistów już od kilku stuleci. Badania nad tym zjawiskiem zaowocowały licznymi teoriami, które próbują wyjaśnić procesy zachodzące w gospodarce. Są one o tyle ważne, bo na ich podstawie możliwe jest prognozowanie najważniejszych parametrów rozwoju społeczno-gospodarczego.

Zmiany tempa wzrostu gospodarczego silnie oddziałują na wszystkie podmioty w gospodarce. Wahania koniunktury determinują nie tylko sytuację na rynku pracy (m.in. stopa bezrobocia), ale także na rynku finansowym. Wpływa to na decyzje gospodarstw domowych w zakresie wielkości konsumpcji i oszczędności. Powszechny wzrost poziomu życia, jakiego doświadczyły kraje wysoko rozwinięte w ostatnich dwóch stuleciach, nie byłby możliwy bez wzrostu gospodarczego.

Wahania koniunktury determinują również zachowania przedsiębiorstw – poczynając od zmian w poziomie zapasów, poprzez stopień wykorzystania czynników wytwórczych, na rozmiarach nowych inwestycji kończąc. Należy przy tym pamiętać, że zmienność otoczenia biznesowego, choć niektóre przedsiębiorstwa prowadzi do bankructwa, dla innych stanowi wyzwanie – możliwość wejścia na rynek i rozwoju.

Cykliczność procesów ekonomicznych wpływa w końcu na międzynarodową konkurencyjność poszczególnych gospodarek. Pojawiające się kryzysy walutowe, finansowe czy zadłużeniowe, często na dziesięciolecia, określają sytuację podmiotów rynkowych w poszczególnych krajach, a zwiększanie się stopnia powiązań w gospodarce światowej sprzyja transmisji impulsów koniunkturalnych.

Pomimo, że w ostatnich kilkudziesięciu latach obserwuje się złagodzenie amplitudy wahań koniunkturalnych, w tym skrócenie czasu trwania recesji, wciąż aktualne pozostaje pytanie o możliwość wpływu państwa na krótko- i długookresowe tempo wzrostu gospodarczego, a także skuteczność polityki antycyklicznej. Osiągnięcie pozytywnych efektów zależy od właściwego doboru instrumentów polityki gospodarczej, która powinna łączyć elementy stabilizujące i prowzrostowe. Nie jest to zadanie łatwe w coraz silniej zglobalizowanej gospodarce światowej. W tych warunkach niektórzy ekonomiści odrzucają założenie o możliwości kształtowania przez państwo dynamiki procesów gospodarczych, podkreślając że przyczyn cykliczności należy szukać w cechach (istocie) gospodarki rynkowej. Niektórzy z nich wskazują, że źródła kryzysów gospodarczych są skutkiem działalności państwa, inni natomiast na impulsy płynące z sektora zagranicznego i wymianę międzynarodową.

Pytania opisowe o charakterze ogólnym (przekrojowym) w części pisemnej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej będą koncentrować się wokół problematyki związanej z myślą przewodnią jej XXIII edycji.

Pytania testowe będą odzwierciedlać całą problematykę zawartą w programie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, z uwzględnieniem zagadnień przedstawionych w literaturze zalecanej w przygotowaniach do Olimpiady.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej ma charakter III stopniowych zawodów, przy czym zawody I i II stopnia (szkolne i okręgowe) będą oparte na egzaminie pisemnym, natomiast zawody III stopnia (centralne) zarówno na egzaminie pisemnym, jak i ustnym. Struktura pytań oraz punktacja odpowiedzi w zawodach poszczególnych stopni Olimpiady znajduje się tutaj.

Termin przyjmowania zgłoszeń udziału szkół w XXIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej upłynął 30 września 2009 r. Elektroniczny formularz zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie znajduje się pod adresem http://www.pte.pl/zgloszenia_owe/.

 

Zawody I stopnia (szkolne) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Zawody I stopnia (szkolne) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 5 listopada 2009 r. Do zawodów zgłoszonych zostało 14066 uczniów z 837 szkół.

Uczestnicy Olimpiady odpowiadali na pytanie opisowe o charakterze ogólnym nawiązujące do hasła przewodniego Olimpiady, rozwiązywali zadanie z podstaw ekonomii oraz 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

Pobierz klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów szkolnych XXIII OWE.
Listy osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) XXIII OWE wraz z wynikami - do pobrania tutaj.

 

Zawody II stopnia (okręgowe) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Zawody II stopnia (okręgowe) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 6 stycznia 2010 r. (środa), o godz. 11:00. Wykaz miejsc przeprowadzenia zawodów II stopnia (okręgowych) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Do zawodów tego stopnia Olimpiady zakwalifikowanych zostało łącznie 1061 uczniów.

Uczestnicy Olimpiady odpowiadali na jedno pytanie o charakterze ogólnym oraz rozwiązywali: zadanie z analizy finansowej oraz 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

Pobierz klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów okręgowych XXIII OWE.


Lista 100 uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami z zawodów okręgowych.

Wyniki uzyskane przez uczestników zawodów II stopnia (okręgowych) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, którzy nie zostali zakwalifikowani do zawodów III stopnia (centralnych).


Informacja dla uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

 

Zawody III stopnia (centralne) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Zawody III stopnia (centralne) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 20 i 21 marca 2010 r. (sobota i niedziela) w Centrum Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance koło Warszawy. W finałowych zawodach udział wzięło 100 uczestników z 54 szkół.

Uczestnicy Olimpiady odpowiadali na pytanie opisowe o charakterze ogólnym oraz rozwiązywali: zadanie analityczne i 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru. Pobierz klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów centralnych XXIII OWE.

Do części ustnej egzaminu – w drugim dniu zawodów – przystąpili tylko ci uczestnicy, którzy z części pisemnej uzyskali minimum kwalifikacyjne ustalone przez jury zawodów. Każdy uczestnik podczas części ustnej egzaminu odpowiadał na pytanie zawarte w wylosowanym przez siebie zestawie pytań oraz prezentował wskazany przez jury jeden z trzech wcześniej zadanych tematów.

Zwycięzcą XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został Piotr Żoch z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie. Drugie miejsce przypadło ex aequo Antoniemu Karśnickiemu z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie oraz Maciejowi Zdrolikowi z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu. Na trzecim miejscu znalazł się Konrad Bąbliński z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. Wszystkim laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy!

Lista laureatów XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami - pobierz plik.
Lista finalistów XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami - pobierz plik.

Dodatkowo podczas zmagań finałowych odbyły się dwa konkursy o nagrodę specjalną, które stanowią wyraz ścisłych związków pomiędzy praktyką gospodarczą a Olimpiadą. Fundatorem jednej z nagród specjalnych była Polska Izba Ubezpieczeń (http://www.piu.org.pl/). Nagroda ta przyznawana jest już po raz piąty za najlepsze prace konkursowe z zakresu ubezpieczeń gospodarczych. W bieżącej edycji Olimpiady kapituła nagrody specjalnej przyznała wyróżnienie dla Piotra Piłata z CXXII Liceum Ogólnokształcącego im. I. Domeyki w Warszawie. Ponadto podczas finałowych zawodów rozstrzygnięto konkurs o nagrodę specjalną Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (http://www.izfa.pl/). Damian Śliwiński z Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu za napisanie najlepszego – ciekawego i nieszablonowego – eseju (pobierz plik) na temat rynku funduszy inwestycyjnych wygrał nowoczesny komputer przenośny.

W trakcie zawodów centralnych - 20 marca 2010 r. - uczestnicy i ich opiekunowie spotkali się z Sławomirem Skrzypkiem – prezesem Narodowego Banku Polskiego. Oprócz krótkiej dyskusji o najważniejszych problemach gospodarczych mieli oni także okazję zwiedzić Gabinet Numizmatyczny NBP.

Ponadto, niezależnie od rywalizacji olimpijskiej, w sobotnie popołudnie odbył się wykład dla młodzieży i ich opiekunów naukowych. Prof. dr hab. Witold Orłowski wygłosił wykład nt. „Co może wynikać dla Polski z globalnego kryzysu?”.