Do góry

Podsumowanie XXIII OWE

W roku szkolnym 2009/2010 została przeprowadzana XXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyła się ona pod hasłem „Wahania koniunktury a rozwój gospodarki”. Patronat honorowy nad XXIII Olimpiadą objął wicepremier Rzeczypospolitej Polskiej, minister gospodarki Waldemar Pawlak.
 

Zawody I stopnia (szkolne) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 5 listopada 2009 r. Do tych zawodów zgłoszonych zostało łącznie 14 066 uczniów z 837 szkół ponadgimnazjalnych. Od momentu rozpoczęcia Olimpiady, w roku szkolnym 1987/1988, wzięło w niej udział blisko 260 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

Zawody II stopnia (okręgowe) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się w środę 6 stycznia 2010 r. Do tego etapu zawodów zakwalifikowanych zostało łącznie 1061 najlepszych uczestników, którzy zostali wyłonieni w zawodach szkolnych. W bieżącej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wszyscy uczestnicy zawodów II stopnia i ich opiekunowie naukowi otrzymali książkę G. Santambrogio pt. „Barwy pieniądza” (Wydawnictwo Jedność, Kielce 2009) ufundowaną przez Narodowy Bank Polski oraz egzemplarz specjalnego wydania książki G.W. Kołodko pt. Wędrujący świat (Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2008) ufundowany przez Telekomunikację Polską SA.

Do zawodów III stopnia (centralnych) Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zakwalifikował 100 uczniów wywodzących się z 54 szkół. Wśród nich było 88 chłopców i 12 dziewcząt. Zawody te odbyły się 21 i 22 marca 2010 r. w Centrum Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance. Warto podkreślić, że zawody centralne od początku istnienia Olimpiady odbywają w Jachrance, która na trwałe wpisała się w historię Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zobacz galerię zdjęć.

 

Pierwsza część zawodów III stopnia (centralnych) miała charakter egzaminu pisemnego. Następnego dnia 49 najlepszych po części pisemnej uczniów przystąpiło do części ustnej zawodów. W wyniku dwudniowych finałów wyłoniono 30 laureatów z 23 szkół. W gronie laureatów XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej znalazło się 27 chłopców i 3 dziewczęta. Warto podkreślić, że tegoroczne zawody finałowe zostały zdominowane przez uczniów szkół ogólnokształcących (wszyscy laureaci wywodzą się z tego typu szkół). Pobierz listę laureatów i listę finalistów XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Zwycięzcą XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został Piotr Żoch z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie. Drugie miejsce przypadło ex aequo Antoniemu Karśnickiemu z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie oraz Maciejowi Zdrolikowi z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu. Na trzecim miejscu znalazł się Konrad Bąbliński z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.

Najlepszymi szkołami w XXIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej okazały się: Liceum Akademickie w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (3 laureatów), VI Liceum Ogólnokształcące im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy (2 laureatów), VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie (2 laureatów), XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie (2 laureatów), XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. T. Czackiego w Warszawie (2 laureatów) oraz LXIV Liceum Ogólnokształcące im. S. I. Witkiewicza w Warszawie (2 laureatów).

Jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Eugeniusza Kwiatkowskiego nie miało łatwego zadania, ponieważ poziom wiedzy uczestników był bardzo wyrównany, co było szczególnie widać podczas części ustnej zawodów. Świadczy o tym już sam fakt, że 30 najlepszych uczestników zajęło tylko 16 miejsc (po kilku ex aequo na tym samym miejscu).

Podczas zmagań finałowych odbyły się dwa konkursy o nagrodę specjalną, które stanowią wyraz ścisłych związków pomiędzy praktyką gospodarczą a Olimpiadą. Fundatorem jednej z nich była Polska Izba Ubezpieczeń (www.piu.org.pl). Nagroda ta przyznana była już po raz piąty za najlepszą pracę konkursową z zakresu ubezpieczeń gospodarczych. W bieżącej edycji Olimpiady kapituła nagrody specjalnej przyznała wyróżnienie w kwocie 800 zł dla Piotra Piłata z CXXII Liceum Ogólnokształcącego im. I. Domeyki w Warszawie. Ponadto podczas zawodów III stopnia (centralnych) rozstrzygnięto konkurs o nagrodę specjalną Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (www.izfa.pl). Damian Śliwiński z Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu za napisanie najlepszego – ciekawego i nieszablonowego – eseju na temat rynku funduszy inwestycyjnych wygrał nowoczesny komputer przenośny (notebook) o wartości 5000 zł.

 

W trakcie zawodów centralnych – 20 marca 2010 r. – uczestnicy i ich opiekunowie spotkali się z Sławomirem Skrzypkiem – prezesem Narodowego Banku Polskiego. Oprócz dyskusji o najważniejszych problemach gospodarczych mieli oni także okazję zwiedzić Gabinet Numizmatyczny NBP. Ponadto, niezależnie od rywalizacji olimpijskiej, w sobotnie popołudnie odbył się wykład dla młodzieży i ich opiekunów naukowych. Prof. dr hab. Witold Orłowski wygłosił wykład nt. „Co może wynikać dla Polski z globalnego kryzysu?”.

 

Uroczyste zakończenie XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyło się 21 czerwca 2010 r. W bieżącym roku laureaci zostali zaproszeni przez podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ministra Adama Jasserę. Wzięli w nim również udział: Jacek Krawczyk – dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Ewa Rudomino – radca ministra w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej, Eugeniusz Gatnar – członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, Józef Ruszar – dyrektor Departamentu Edukacji i Wydawnictw Narodowego Banku Polskiego, Miłosz Rojek - dyrektor Departamentu Edukacji Komisji Nadzoru Finansowego oraz opiekunowie naukowi laureatów, dyrektorzy najlepszych szkół oraz przedstawiciele mecenasów. Zobacz galerię zdjęć.

 

Nagrody Prezesa Rady Ministrów i  Wiceprezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej otrzymali:

 

- Piotr Żoch z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie – zwycięzca XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
- Liceum Akademickie w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – szkoła, która miała w XXIII OWE najwięcej laureatów.
Zwycięzca otrzymał również nagrodę Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Nagrodę Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w postaci sprzętu fotograficznego otrzymało w tym roku Liceum Akademickie w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na spotkaniu tym wszyscy pozostali laureaci, ich opiekunowie i najlepsze szkoły otrzymali dyplomy, nagrody pieniężne oraz rzeczowe. Wśród nagród dla laureatów znalazły się m.in.: stypendia, nagrody pieniężne, książki o tematyce ekonomicznej, staże oraz wyjazdy na zagraniczne seminaria. Ponadto wszyscy laureaci XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej otrzymali wysokiej klasy notebooki. Sprzyja to dalszemu rozwojowi młodych talentów, do czego Komitet Główny i mecenasi Olimpiady przywiązują wielką wagę. Wykaz sponsorów i szczegółowy wykaz nagród przyznanych laureatom oraz relacja z uroczystego zakończenia XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów znajdzie się w Biuletynie PTE” nr 5 – czerwiec 2010 r.

Do pomyślnej realizacji tak wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, w istotny sposób przyczyniła się praca dyrektorów szkół oraz nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i pokrewnych, którzy z pełnym zaangażowaniem przygotowywali młodzież do Olimpiady i byli głównymi organizatorami zawodów szkolnych.
 
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej stara się również doceniać zaangażowanie i poniesiony trud nauczycieli przygotowujących uczniów do uczestnictwa w Olimpiadzie. Wszyscy opiekunowie naukowi laureatów otrzymali nagrody pieniężne oraz zestawy książek o tematyce ekonomicznej. Natomiast najlepsze szkoły otrzymały nowoczesne projektory multimedialne oraz komplety książek.

Podsumowując rozdanie nagród w Ministerstwie Finansów, przywołać należy jeszcze jedną liczbę – 260 000 zł. Tyle bowiem wyniosła łączna wartość nagród w XXIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.

W tym samym dniu, odbyło się tradycyjne spotkanie laureatów, ich opiekunów naukowych i dyrektorów najlepszych szkół na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spotkanie to w niezwykle interesujący sposób prowadziła Pani Lida Adamska – członek Zarządu Giełdy.

XXIII Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej wspierali: Premier Rzeczypospolitej Polskiej, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Biuro Informacji Kredytowej SA, C.H. Beck sp. z o.o., Centrum Edukacji Statystycznej GUS, Difin SA, FAKRO SA, FORMAT Biuro Informatyki Stosowanej, Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, Fundacja Banku Rozwoju Eksportu, Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Komisja Nadzoru Finansowego, Mennica Polska SA, Narodowy Bank Polski, „Nowe Życie Gospodarcze”, PKO Bank Polski SA, Polska Izba Ubezpieczeń, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Telekomunikacja Polska SA oraz Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Archiwum

Informacje o XXIII OWE

Literatura zalecana w XXIII OWE

Pliki do pobrania związane z XXIII OWE