Do góry

Informacje o XXII OWE

W roku szkolnym 2008/2009 zostanie przeprowadzona XXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Myśl przewodnia bieżącej edycji to „Środowisko naturalne w procesie gospodarowania”. Patronat honorowy nad XXII Olimpiadą objął Minister Środowiska Pan prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki (pismo). 

Temat ten został wybrany nieprzypadkowo, ponieważ współcześnie kwestie związane ze środowiskiem naturalnym nabierają szczególnego znaczenia dla rozwoju gospodarki.

Środowisko naturalne jest istotnym zasobem w procesie gospodarowania. Jego rolę można rozpatrywać w wielu aspektach, co znajduje swoje odzwierciedlenie we współczesnych kierunkach badań ekonomicznych.

Z jednej strony poszukiwane są warunki optymalnego wykorzystania zasobów i walorów środowiska przyrodniczego, niezależnie od tego czy są one odnawialne czy nieodnawialne. Odrębnym problemem jest efektywność ekonomiczna nakładów na ochronę środowiska (poprzez pomiar społecznych i prywatnych kosztów), jak również określenie znaczenia celów ekologicznych w strategiach podmiotów gospodarczych. Za ciągle otwarte można uznać pytanie o wzajemne relacje kryteriów ekologicznych i ekonomicznych w przedsięwzięciach gospodarczych. Ponadto należy pamiętać, że środowisko naturalne stanowi ważny element w procesie zaspokajania potrzeb gospodarstw domowych i w ostatnich latach, poprzez edukację ekologiczną, nabiera szczególnego znaczenia. W aspekcie makroekonomicznym środowisko naturalne jest niezmiernie istotnym czynnikiem w procesie wzrostu gospodarczego. Zajmuje ono kluczowe miejsce w koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz ekorozwoju. W powyższym aspekcie szczególnie istotne jest poszukiwanie sposobu rozwiązania problemu wyczerpujących się bogactw naturalnych i związanych z nim kryzysów na rynkach światowych.

Z drugiej strony należy również pamiętać, że mechanizm rynkowy często nie potrafi samodzielnie uporać się z negatywnym wpływem gospodarczej działalności człowieka na środowisko naturalne. W przeciwdziałaniu negatywnym efektom zewnętrznym ważną rolę odgrywa państwo, które nie tylko chroni środowisko przyrodnicze, ale także zapewnia możliwość utrzymania jego równowagi w długim okresie. Współcześnie polityka państwa odchodzi od tradycyjnie pojmowanej ochrony środowiska na rzecz próby dostosowania celów gospodarczych do możliwości, które stwarza środowisko. Na tym tle powstaje pytanie o zakres ingerencji państwa w mechanizm rynkowy oraz dobór odpowiednich instrumentów w korygowaniu pojawiających się błędów rynku. Skoro jakość środowiska naturalnego uznawana jest za dobro publiczne, to musi ono znaleźć się wśród priorytetów polityki państwa. Wymaga to kompleksowego podejścia do rozwiązywania tego problemu poprzez kształtowanie ładu ekologicznego, społecznego, ekonomicznego, przestrzennego i instytucjonalno-politycznego. W tym względzie duża rola przypisywana jest instytucjom państwowym, które prowadzą nowoczesną politykę ekologiczną państwa i umożliwiają dostosowanie do standardów oraz norm Unii Europejskiej.

Pytania opisowe o charakterze ogólnym (przekrojowym) w części pisemnej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej będą koncentrować się wokół problematyki związanej z myślą przewodnią jej XXII edycji.

Pytania testowe będą odzwierciedlać całą problematykę zawartą w programie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, z uwzględnieniem zagadnień przedstawionych w literaturze zalecanej w przygotowaniach do Olimpiady.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej ma charakter III stopniowych zawodów, przy czym zawody I i II stopnia (szkolne i okręgowe) będą oparte na egzaminie pisemnym, natomiast zawody III stopnia (centralne) zarówno na egzaminie pisemnym, jak i ustnym. Struktura pytań oraz punktacja odpowiedzi w zawodach poszczególnych stopni Olimpiady znajduje się tutaj.

Termin przyjmowania zgłoszeń udziału szkół w XXII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej upłynął 30 września 2008 r. Elektroniczny formularz zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie znajduje się pod adresem http://www.pte.pl/zgloszenia_owe/.

 

"Wędrujący świat" dla uczestników XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Kolodko_OWE.gifKażdy uczestnik zawodów I stopnia (szkolnych) XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej otrzyma nieodpłatnie egzemplarz książki prof. dr. hab. Grzegorza W. Kołodki pt. Wędrujący świat (Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2008).

Książki zostaną rozesłane na początku października br. do szkół, które zgłoszą udział w Olimpiadzie. Ta bezprecedensowa inicjatywa - po raz pierwszy w ponad dwudziestoletniej historii Olimpiady - nie byłaby możliwa dzięki hojnemu wsparciu jej mecenasów.

Książka ta stanowić będzie niezastąpioną pomoc w przygotowaniu uczestników do zawodów, a także doskonały punkt wyjścia do zgłębiania zagadnień związanych z hasłem przewodnim aktualnej edycji Olimpiady.

Pytanie opisowe o charakterze ogólnym (przekrojowym) na zawodach I stopnia (szkolnych) XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej będzie oparte na książce prof. dr. hab. Grzegorza W. Kołodki pt. Wędrujący świat. Przeczytaj książkę i napisz najlepszą odpowiedź w formie eseju na postawione pytanie!

Odwiedź również portal internetowy specjalnie przygotowany dla Czytelników książki, znajdujący się pod adresem www.wedrujacyswiat.pl.

 

Zawody I stopnia (szkolne) XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Zawody I stopnia (szkolne) XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 5 listopada 2008 r. Do zawodów zgłoszonych zostało 15117 uczniów z 944 szkół.

Uczestnicy Olimpiady odpowiadali na pytanie opisowe o charakterze ogólnym oparte na książce prof. dr. hab. Grzegorza W. Kołodki pt. Wędrujący świat, rozwiązywali zadanie z podstaw ekonomii oraz 35 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

Pobierz klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów szkolnych XXII OWE.
Listy osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) XXII OWE wraz z wynikami.

 

 

Zawody II stopnia (okręgowe) XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Zawody II stopnia (okręgowe) XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 8 stycznia 2009 r. (czwartek). Wykaz miejsc przeprowadzenia zawodów II stopnia (okręgowych) XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Do zawodów tego stopnia Olimpiady zakwalifikowanych zostało łącznie 1222 uczniów.

UWAGA!!! WAŻNE!!! Termin zawodów II stopnia (okręgowe) XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został przesunięty z 9 stycznia 2009 r. (piątek) na 8 stycznia 2009 r. (czwartek) z uwagi na pierwotną kolizję terminu zawodów z maturą próbną z j. polskiego. 

Uczestnicy Olimpiady odpowiadali na jedno pytanie o charakterze ogólnym oraz rozwiązywali: zadanie sprawdzające rozumienie tekstu załączonego artykułu oraz 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

Pobierz klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów okręgowych XXII OWE.
Pobierz materiał dodatkowy – tekst artykułu.


Lista 100 uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami z zawodów okręgowych.

Wyniki uzyskane przez uczestników zawodów II stopnia (okręgowych) XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, którzy nie zostali zakwalifikowani do zawodów III stopnia (centralnych).

Informacja dla uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

 

Zawody III stopnia (centralne) XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Zawody III stopnia (centralne) XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 28 i 29 marca 2009 r. (sobota i niedziela) w Centrum Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance koło Warszawy. W finałowych zawodach udział wzięło 100 uczestników z 52 szkół.

Uczestnicy Olimpiady odpowiadali na pytanie opisowe o charakterze ogólnym oraz pytanie uwzględniające preferencje sponsora (do wyboru z 3 propozycji). Ponadto rozwiązywali zadanie analityczne sprawdzające umiejętność interpretacji zjawisk i tendencji obserwowanych w gospodarce oraz 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru.

Do części ustnej egzaminu - w drugim dniu zawodów - przystąpili tylko ci uczestnicy, którzy z części pisemnej uzyskali minimum kwalifikacyjne ustalone przez jury zawodów. Każdy uczestnik podczas części ustnej egzaminu odpowiadał na pytanie zawarte w wylosowanym przez siebie zestawie pytań oraz prezentował wskazany przez jury jeden z trzech wcześniej zadanych tematów.

Zwycięzcą XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został Wacław Kacmajor z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej w Gdyni. Wszystkim laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy!

Pobierz klucz z odpowiedziami na pytania z zawodów centralnych XXII OWE.
Lista laureatów XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami - pobierz plik.
Lista finalistów XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wraz z wynikami - pobierz plik.

Dodatkowo podczas zmagań finałowych odbyły się dwa konkursy o nagrodę specjalną, które stanowią wyraz ścisłych związków pomiędzy praktyką gospodarczą a Olimpiadą.

Fundatorem jednej z nagród specjalnych była Polska Izba Ubezpieczeń (www.piu.org.pl). Nagroda ta przyznawana jest już po raz czwarty za najlepsze prace konkursowe z zakresu ubezpieczeń gospodarczych. W bieżącej edycji Olimpiady kapituła nagrody specjalnej pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisława Owsiaka przyznała I nagrodę dla Antoniego Karśnickiego z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie oraz dwa wyróżnienia: dla Wacława Kacmajora z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarski Wojennej RP w Gdyni i Mateusza Niewińskiego z III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku. W zgodnej opinii członków kapituły poziom konkursu o nagrodę specjalną Polskiej Izby Ubezpieczeń z roku na rok podnosi się.

Ponadto podczas finałowych zawodów rozstrzygnięto konkurs o nagrodę specjalną Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (www.izfa.pl). Mateusz Niewiński z III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku za napisanie najlepszego – ciekawego i nieszablonowego – eseju na temat rynku funduszy inwestycyjnych wygrał nowoczesny komputer przenośny (notebook) o wartości 5000 zł (pobierz plik). Kapituła nagrody pod przewodnictwem prof. dr hab. Barbary Błaszczyk postanowiła również przyznać trzy wyróżnienia: Piotrowi Micule z XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. T. Czackiego w Warszawie (pobierz plik), Piotrowi Rutkowskiemu z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Łodzi (pobierz plik) oraz Damianowi Śliwińskiemu z I Liceum Ogólnokształcącego w Wałczu (pobierz plik).

W trakcie zawodów centralnych, niezależnie od rywalizacji olimpijskiej, odbyły się dwa wykłady dla młodzieży i ich opiekunów naukowych. W sobotnie przedpołudnie Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr hab. Bogusław Fiedor wygłosił wykład dla opiekunów naukowych olimpijczyków nt. „Zrównoważony rozwój – nowy paradygmat rozwoju czy utopia?”.

Popołudniu zgodnie z tradycją, w trakcie zmagań finałowych odbył się wykład dla uczestników zawodów i ich opiekunów naukowych. W bieżącej edycji Olimpiady wygłosił go prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko nt. „Dokąd zmierza świat i Polska?”.

Podczas zawodów – w sobotę, 28 marca 2009 r. – dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, został zorganizowany koncert promujący XXII Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej i kształtowanie właściwych postaw ekologicznych.