Do góry

Podsumowanie XXII OWE

W roku szkolnym 2008/2009 odbyła się XXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Myślą przewodnią XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej było „Środowisko naturalne w procesie gospodarowania”. Honorowy patronat nad XXII Olimpiadą objął minister środowiska prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki (pismo).

Zawody I stopnia (szkolne) XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 5 listopada 2008 r. Do tych zawodów zgłoszonych zostało łącznie 15 117 uczniów z 944 szkół ponadgimnazjalnych. W porównaniu z poprzednią edycją liczba uczestników zgłoszonych do zawodów szkolnych zwiększyła się o blisko 4%, natomiast liczba szkół o ponad 15%. Od momentu rozpoczęcia Olimpiady, w roku szkolnym 1987/1988, wzięło w niej udział łącznie 245 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W XXII edycji Olimpiady każdy uczestnik zawodów I stopnia (szkolnych) otrzymał nieodpłatnie egzemplarz specjalnego wydania książki prof. dr. hab. Grzegorza W. Kołodki pt. Wędrujący świat (Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2008). Książki zostały dostarczone do szkół za pośrednictwem poczty kurierskiej. Rozesłano łączenie przeszło 16 tys. egz., które trafiły do uczniów, nauczycieli oraz partnerów Olimpiady. Ta bezprecedensowa inicjatywa – po raz pierwszy w ponad dwudziestoletniej historii Olimpiady – nie byłaby możliwa bez hojnego wsparcia ze strony jej mecenasów. Przekazane książki ułatwiły uczestnikom przygotowania do zawodów oraz stanowiły punkt wyjścia do zgłębiania zagadnień związanych z hasłem przewodnim Olimpiady.

Zawody II stopnia (okręgowe) odbyły się 8 stycznia 2009 r. Do tego etapu zawodów zakwalifikowanych zostało łącznie 1222 najlepszych uczestników, którzy zostali wyłonieni w zawodach szkolnych.

Do zawodów III stopnia (centralnych) Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zakwalifikował 100 uczniów wywodzących się z 52 szkół. Wśród było nich 81 chłopców i 19 dziewcząt. Zawody te odbyły się 28 i 29 marca 2009 r. w Centrum Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance. Warto podkreślić, że zawody centralne od początku istnienia Olimpiady odbywają w Jachrance, która na trwałe wpisała się w historię Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zobacz galerię zdjęć.

Pierwsza część zawodów III stopnia (centralnych) miała charakter egzaminu pisemnego. Następnego dnia 46 najlepszych po części pisemnej uczniów przystąpiło do części ustnej zawodów.

W wyniku dwudniowych finałów wyłoniono 30 laureatów z 21 szkół. W gronie laureatów XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej znalazło się 27 chłopców i 3 dziewczęta. Warto podkreślić, że tegoroczne zawody finałowe zostały zdominowane przez uczniów szkół ogólnokształcących – wśród 30 najlepszych znalazł się tylko jeden uczeń ze szkoły o profilu zawodowym. Pobierz listę laureatów i listę finalistów XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Zwycięzcą XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został Wacław Kacmajor z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni. Drugie miejsce zajął Piotr Żochowi z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie. Na trzecim miejscu uplasował się Piotr Zieliński z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.

Najlepszymi szkołami w XXII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej okazały się: III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni (4 laureatów), XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie (3 laureatów) oraz XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu (3 laureatów).

Jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Eugeniusza Kwiatkowskiego nie miało łatwego zadania, ponieważ poziom wiedzy uczestników był bardzo wyrównany, co było szczególnie widać podczas części ustnej zawodów. Świadczy o tym już sam fakt, że 30 najlepszych uczestników zajęło tylko 16 miejsc (po kilku ex aequo na tym samym miejscu).

Podczas zmagań finałowych odbyły się dwa konkursy o nagrodę specjalną, które stanowią wyraz ścisłych związków pomiędzy praktyką gospodarczą a Olimpiadą. Fundatorem jednej z nich była Polska Izba Ubezpieczeń (www.piu.org.pl). Nagroda ta przyznana była już po raz czwarty za najlepszą pracę konkursową z zakresu ubezpieczeń gospodarczych. W XXII edycji Olimpiady kapituła nagrody specjalnej pod przewodnictwem prof. dr. hab. Stanisława Owsiaka przyznała I nagrodę (1200 zł) Antoniemu Karśnickiemu z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie oraz dwa wyróżnienia (po 800 zł): dla Wacława Kacmajora z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni i Mateusza Niewińskiego z III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku.

Ponadto podczas zawodów III stopnia (centralnych) rozstrzygnięto konkurs o nagrodę specjalną Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (www.izfa.pl). Mateusz Niewiński z III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku za napisanie najlepszego – ciekawego i nieszablonowego – eseju na temat rynku funduszy inwestycyjnych otrzymał nowoczesny komputer przenośny (notebook) o wartości 5000 zł. Kapituła nagrody specjalnej pod przewodnictwem prof. dr hab. Barbary Błaszczyk postanowiła również przyznać trzy wyróżnienia: Piotrowi Micule z XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. T. Czackiego w Warszawie, Piotrowi Rutkowskiemu z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Łodzi oraz Damianowi Śliwińskiemu z I Liceum Ogólnokształcącego w Wałczu.

Dodatkowo atrakcją tegorocznych finałowych zmagań był koncert promujący XXII Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej i kształtowanie postaw ekologicznych, który został zorganizowany dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uroczyste zakończenie XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyło się 29 maja 2009 r. W bieżącym roku laureaci zostali zaproszeni przez ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego. W imieniu gospodarza spotkanie w Ministerstwie Finansów prowadziła sekretarz stanu Elżbieta Suchocka-Roguska. Wzięli w nim również udział: Janusz Zalewski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Wojciech Stępień – dyrektor Sekretariatu Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ewa Rudomino – zastępca dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej, oraz opiekunowie naukowi laureatów, dyrektorzy najlepszych szkół oraz przedstawiciele mecenasów Zobacz galerię zdjęć.

Nagrody Premiera Rzeczpospolitej Polskiej otrzymali:
- Wacław Kacmajor z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni – zwycięzca XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
- III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni – szkoła, która miała w XXII OWE najwięcej laureatów.
Zwycięzca otrzymał również nagrodę Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Nagrody Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w postaci pamiątkowych pucharów otrzymały w tym roku: XIII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie oraz XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.

Na spotkaniu tym wszyscy pozostali laureaci, ich opiekunowie i najlepsze szkoły otrzymali dyplomy, nagrody pieniężne oraz rzeczowe. Wśród nagród dla laureatów znalazły się m.in.: stypendia, staże oraz wyjazdy na zagraniczne seminaria. Ponadto wszyscy laureaci XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej otrzymali wyjątkowo mobilne, bo ważące niecałe 2 kg, wysokiej klasy notebooki wraz z oprogramowaniem, na które składał się nie tylko pakiet biurowy, ale także zestaw programów pozwalających ćwiczyć pamięć i umysł. Sprzyja to dalszemu rozwojowi młodych talentów, do czego Komitet Główny i Rada Sponsorów przywiązują wielką wagę. Wykaz sponsorów i szczegółowy wykaz nagród przyznanych laureatom oraz relacja z uroczystego zakończenia XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów znajduje się w „Biuletynie PTE” nr 5 – czerwiec 2009 r.

Do pomyślnej realizacji tak wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, w istotny sposób przyczyniła się praca dyrektorów szkół oraz nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i pokrewnych, którzy z pełnym zaangażowaniem przygotowywali młodzież do Olimpiady i byli głównymi organizatorami zawodów szkolnych.

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej stara się również doceniać zaangażowanie i poniesiony trud nauczycieli przygotowujących uczniów do uczestnictwa w Olimpiadzie. Na szczególne uznanie zasługują nauczyciele uhonorowani nagrodą „Za zasługi dla rozwoju olimpiad szkolnych”. Nagroda ta przyznawana jest przez Komitet Główny tym nauczycielom, którzy byli opiekunami naukowymi laureatów w co najmniej trzech edycjach Olimpiady. W bieżącym roku nagrodę „Za zasługi dla rozwoju olimpiad szkolnych” otrzymali:
- mgr Małgorzata Klisz-Lipkowska z I Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Bydgoszczy
- mgr Ewa Michalska z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr II im. M. Konopnickiej w Opolu.

Podsumowując rozdanie nagród w Ministerstwie Finansów, przywołać należy jeszcze jedną liczbę – 275 000 zł. Tyle bowiem wyniosła łączna wartość nagród w XXII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.

W tym samym dniu, po uroczystości w Ministerstwie Finansów odbyło się tradycyjne spotkanie laureatów, ich opiekunów naukowych i dyrektorów najlepszych szkół na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spotkanie to w niezwykle interesujący sposób prowadziła Pani Lida Adamska – członek Zarządu Giełdy

XXII Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej wspierali: Premier Rzeczypospolitej Polskiej, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Biuro Informacji Kredytowej SA, CH Beck, Centrum Edukacji Statystycznej GUS, Difin SA, FAKRO SA, Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT, Fundacja BRE Banku, Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Komisja Nadzoru Finansowego, Mennica Polska SA, Narodowy Bank Polski, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,„Nowe Życie Gospodarcze”, prof. Dariusz Rosati - Poseł do Parlamentu Europejskiego, PKO Bank Polski SA, Polska Izba Ubezpieczeń, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Archiwum

Informacje o XXII OWE

Literatura zalecana w XXII OWE

Pliki do pobrania związane z XXII OWE