Do góry

Nagrody

Indeksy na studia

Laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są przyjmowani na kilkadziesiąt wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Część uczelni stosuje również preferencje dla finalistów Olimpiady. Szczegółowe uprawnienia laureatów i finalistów ubiegających się o przyjęcie na studia wyższe wynikają z uchwał senatów poszczególnych uczelni.Zobacz szczegółówy wykaz uczelni stosujących preferencje w postępowaniu rekrutacyjnym dla laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Technik ekonomista i nie tylko – zwolnienie z egzaminu zawodowego

Na podstawie art. 44zzze ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm. ) oraz komunikatu Minister Edukacji Narodowej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: sprzedawca, technik administracji, technik ekonomista, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik organizacji reklamy, technik rachunkowości oraz technik reklamy. Zwolnienie z egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku.

Nagrody pieniężne i stypendia naukowe

Tradycją stało się już, że laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej honorowani są nagrodami pieniężnymi oraz stypendiami naukowymi. Warto wspomnieć, że poprzednich latach przyznawana była jest nagroda pieniężna dla zwycięzcy w kwocie 10 tys. zł. Jej fundatorem był Premier, Wicepremier Rzeczypospolitej Polskiej lub Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Ponadto zwycięzca olimpiady honorowany jest nagrodą w wysokości 3 tys zł. przyznawaną przez prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Pozostali laureaci także otrzymują nagrody pieniężne i stypendia naukowe. Ich wartość jest zmienna w każdej edycji i waha się od 1 tys. zł do 8 tys. zł.  

Podczas XXXIII edycji Olimpiady rodzaj nagród oraz ich wartość musiała zostać jednak nieco zmieniona. Z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 zawody III stopnia (centralne) zostały odwołane. Jednocześnie wszyscy uczniowie (100 uczestników), którzy zostali do nich zakwalifikowani otrzymali tytuł finalisty, natomiast tytuły laureata XXXIII OWE nie zostały przyznane. Mimo to, dzięki wsparciu wieloletnich sponsorów, Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej nagrodził stypendiami pięciu finalistów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w zawodach II stopnia. Stypendia naukowe w wysokości 5 tys. zł  ufundowane przez Fundację PKO Banku Polskiego otrzymali finaliści z miejsc I-IV.  Finalista z V miejsca otrzymał stypendium naukowe w wysokości 3 tys. zł ufundowane przez Bank Polskiej Spółdzielczości SA.

Warto jednak przypomnieć, że laureat II miejsca w XXXII, XXXI Olimpiadzie otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 8 tys. zł. Nagrodą za zdobycie III miejsca w XXXII, XXXI Olimpiadzie była nagroda pieniężna w wysokości 7 tys. zł.  W XXXII edycji przyznano ponadto 4 stypendia o wartości 5 tys. zł każde (lokaty IV–VII), 3 stypendia o wartości 3 tys. zł każde (lokaty VIII-X) a także 2 nagrody pieniężne po 1,5 tys. zł (lokaty XI-XII). Podobne nagrody ufundowane zostały podczas XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, kiedy przyznano 4 stypendia o wartości 5 tys. zł każde (lokaty IV–VII), 3 stypendia o wartości 3 tys. zł każde (lokaty VIII-X) a także 2 nagrody pieniężne po 1,5 tys. zł (lokaty XI-XII) i osiem nagród pieniężnych po 1 tys. zł (lokaty XIII–XX).

Nagrody rzeczowe – laptopy i nie tylko...

W ostatnich kilku Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wszystkich trzydziestu laureatów, oprócz opisanych nagród pieniężnych i stypendiów, otrzymało wysokiej klasy notebooki wraz z oprogramowaniem. Wśród nagród rzeczowych wymienić należy także komplety książek o tematyce ekonomicznej, programy komputerowe oraz pamiątkowe monety. W XXXIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej wysokiej klasy notebooki ufundowane przez Narodowy Bank Polski oraz programy komputerowe ufundowane przez Formsoft sp. z o.o. sp. k. otrzymało 30 finalistów, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

 

Wyjazdy zagraniczne, staże i praktyki

Uzupełnieniem nagród pieniężnych i rzeczowych oraz systemu stypendiów naukowych są wyjazdy zagraniczne oraz staże i praktyki w najlepszych instytucjach w kraju i za granicą.

 

Udział w zawodach Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej

Od 2019 r. spośród laureatów lub finalistów danej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wyłanianych jest od 3 do 5 uczniów, którzy reprezentują Polskę w zawodach Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej (International Economics Olympiad). Ponadto, od roku szkolnego 2019/2020 5 najlepszych uczestników danej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej ma możliwość reprezentowania Polski w zawodach Europejskiej Olimpiady Ekonomicznej (European Economics Olympiad).

 

Nagrody dla nauczycieli (opiekunów naukowych) i najlepszych szkół

Również nauczyciele przygotowujący laureatów do zawodów oraz najlepsze szkoły otrzymują nagrody pieniężne i rzeczowe. W ten sposób doceniane jest ich zaangażowanie i wkład pracy włożony w opiekę naukową nad uczestnikami Olimpiady. Jedną z nich jest nagroda „Za popularyzację wiedzy ekonomicznej oraz wyróżniającą się opiekę naukową nad uczestnikami OWE” przyznawana nauczycielom, którzy byli opiekunami naukowymi laureatów w co najmniej trzech edycjach Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

W ostatnich trzech edycjach każdy z nauczycieli przygotowujący uczniów, którzy uzyyskali tytuł laureata otrzymał komplet książek o tematyce ekonomicznej.

Wszyscy nauczyciele, którzy zgłaszają szkoły do zawodów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i zajmują się organizacją zawodów I stopnia (szkolnych), otrzymują corocznie imienne dyplomy z podziękowaniami (zobacz wzór).

Dodatkowe atrakcje

Wśród dodatkowych atrakcji wymienić należy spotkania uczestników zawodów III stopnia (centralnych) Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i ich nauczycieli z prezesem Narodowego Banku Polskiego. Oprócz uczestnictwa w dyskusji o najważniejszych problemach gospodarczych Polski i świata, zaproszeni goście mają także okazję zwiedzić Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka i okolicznościowe wystawy w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie.

Uroczyste zakończenie każdej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbywa się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Rozwoju lub Ministerstwie Finansów. Na spotkaniu z premierem, wicepremierem lub ministrem finansów laureatom wręczane są nagrody i pamiątkowe dyplomy.

W ostatnich latach laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i ich opiekunowie naukowi na zakończenie każdej edycji odwiedzali także Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Podczas spotkania z członkiem Zarządu Giełdy mogli wysłuchać prezentacji na temat historii Giełdy i jej aktualnej pozycji, a także podyskutować z gospodarzem spotkania. Wizyty na Giełdzie kończą się pamiątkowym grupowym zdjęciem w sali notowań oraz przy rzeźbie byka w hallu Centrum Giełdowego.

Pamiętać należy, że zakończenie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej to nie tylko uroczysta gala. W każdej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla uczestników zawodów III stopnia (centralnych) i ich opiekunów naukowych wykłady wygłaszają wybitni polscy ekonomiści. Wśród nich znaleźli się dotychczas: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, prof. dr hab. Bogusław Fiedor, prof. dr hab. Stanisława Golinowska, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. dr hab. Andrzej Graczyk, prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko, prof. dr hab. Witold Kwaśnicki, prof. Eugeniusz Kwiatkowski, prof. dr hab. Witold Orłowski, prof. dr hab. Stanisław Owsiak, prof. dr hab. Zdzisław Sadowski , prof. dr hab. Andrzej Sławiński i prof. dr hab. Jerzy Wilkin.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej to również szereg działań, których celem jest upowszechnianie wiedzy o współczesnej gospodarce. Warto odnotować, że w każdej edycji dzięki wsparciu mecenasów Olimpiady staramy się przekazywać nieodpłatnie egzemplarze książek. Wśród nich wymienić można: książkę pod red. A. Dorosza, Z. Olesińskiego oraz L. Pastusiaka pt. Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka (PWE, 2018), książkę Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm autorstwa Grzegorza W. Kołodko i Andrzeja K. Koźmińskiego (Wydawnictwo: Prószyński i S-ka, 2017), książkę pod red. M. Juchnowicz pt. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje (PWE, 2014), książkę O. Lissowskiego Europejski model społeczny (PWE, Warszawa 2015), książkę M. Bałtowskiego i P. Kozarzewskiego Zmiana własnościowa polskiej gospodarki 1989-2013 (PWE, Warszawa 2014) oraz Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie autorstwa W. Gabrusewicza (PWE, Warszawa 2014). Książki przekazywane są uczestnikom zakwalifikowanym zarówno do zawodów II stopnia (okręgowych), jak i III stopnia (centralnych). Zawodom Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej towarzyszy szereg konferencji i otwartych seminariów naukowych w oddziałach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w całym kraju. Wśród nich wymienić można m.in. cykl konwersatoriów „Czwartki u Ekonomistów”.

Wykaz nagród w XXXII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej oraz relacja z uroczystego zakończenia Olimpiady w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii z udziałem Wiceministra Marcina Ociepy zostały opublikowane w „Biuletynie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” nr 3 (86) z sierpnia 2019 r. Natomiast podsumowanie XXXI i XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej można znaleźć w „Biuletynie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” nr 3 (82) z sierpnia 2018 r. oraz nr 3 (78) z sierpnia 2017 r. Wersje elektroniczne „Biuletynów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” można pobrać ze strony internetowej www.pte.pl, zakładka „Czasopisma”.

Warto wspomnieć, że łączna wartość nagród przekazanych w XXXII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej wyniosła, podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich edycji, ponad 180 tys. zł.

Uwaga! Przywołane powyżej kwoty, liczby oraz rodzaje nagród mają charakter wyłącznie informacyjny i dokumentują przebieg trzech poprzednich edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Wysokość nagród, ich liczba i rodzaj zależne są od wsparcia mecenasów i partnerów Olimpiady. Z uwagi na to, że fundusz nagród każdej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej uzgadniany jest z mecenasami i partnerami Olimpiady w trakcie jej trwania, organizatorzy nie mogą gwarantować, że w bieżącej edycji nagrody będą w pełni porównywalne z poprzednimi latami.